Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II

O Nas

HISTORIA

1993 ROK

Zakup przez władze Gminy Brzozów budynku przy ulicy Kazimierzowskiej 2, będącego  własnością Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a przejętego przez długi przez jeden z banków.

1994 – 1995 ROK   

W 1994 roku weszła w życie ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która wprowadziła nową formę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowe Domy Samopomocy. Władze Gminy Brzozów wykorzystały ten moment rozpoczynając tworzenie pierwszego w byłym województwie  krośnieńskim Ośrodka tego typu. W 1994r. rozpoczął się wielki remont budynku, połączony z modernizacją i adaptacją obiektu.

1996 ROK

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie został oddany do użytku 26 listopada 1996r.

1997 ROK

Oficjalna uroczystość oddania Domu odbyła się 16 stycznia 1997r. W uroczystości otwarcia uczestniczyli między innymi:

 • Jan Domaradzki – Dyrektor Zespołu Ogólnego do spraw Funduszu Kościelnego w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
 • Ks. prałat Bronisław Żołnierczyk – przedstawiciel Kurii Biskupiej w Przemyślu;
 • Lidia Bezeg- Wesołowska – dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Krośnie;
 • Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa.

2006 ROK

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy  został rozbudowany i całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Między starą, a nową częścią została zainstalowana winda śrubowa, zatrzymująca się na każdym półpiętrze, co umożliwia sprawne przemieszczanie się osób niesprawnych ruchowo po budynku.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz.1586 z póz. zm. ),
 4. Uchwała Nr XXII/167/97 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie

O NAS

Kierując się słowami Św. Jana Pawła II, patrona naszego domu - cyt.: (...) wstań, nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, wyprostuj się ... Wstań i idź..., w swojej codziennej pracy staramy się tworzyć miejsce , w którym osoby niepełnosprawne mają szansę uwierzyć w swoje możliwości, przełamać wewnętrzne bariery i poczuć się pełnowartościowymi członkami naszego społeczeństwa.

   Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie  jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i świadczy usługi dla     następujących kategorii osób:

 • przewlekle psychicznie chorych – typ A,
 • upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne – typ B,
 • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych –  typ C.

Głównym celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie, wspólnym dla wszystkich typów domu jest  kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku rodzinnym i społecznym, mające na celu zwiększenie zaradności  i samodzielności życiowej, a także ich integrację społeczną.

   Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie realizuje założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzozów na lata 2016 – 2020

Cel strategiczny 3. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie oraz podejmowanie działań zmierzających do utrzymania tych osób w środowisku  zamieszkania i zapewnienie im udziału w życiu społecznym. Cel operacyjny 2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Usługi w ŚDS w Brzozowie obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacjipublicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędną opiekę;
 8. terapię ruchową, w ty: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
 10. trening umiejętności społecznych – kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności.

 Ponadto, do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie należy:

 1. inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez aktywny  ich udział w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym  i ponadlokalnym;
 2. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich;
 3. prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników ŚDS poprawy jakości życia i samodzielnego
 4. funkcjonowania oraz powstrzymywania postępującej regresji; promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie realizacji ich zainteresowań  i pasji twórczych;
 5. wspieranie uczestników ŚDS i ich rodziny oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego.

   

Usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.Rodzaj i zakres usług uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości uczestników.

  

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny